Hudson
polaroids

6 feet 1 inch     HAIR Blonde     EYES Blue     JACKET 36L     SHIRT 15.5x36     WAIST 32     SHOE 10.5