Kseniya
 
5 feet 11 inches 32-25-37 HAIR Blonde EYES Blue DRESS 4 SHOE 10